Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem Państwa danych jest: Kazimierz Smyk prowadzący działalność pod nazwą Pracownia EEG i Biofeedback w Lublinie, ul. Organowa 11 H, 20-882 Lublin.
  2. Administrator przetwarzając dane osobowe realizuje obowiązki
    i wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO).
  3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji działalności gospodarczej Administratora.
  4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania. Prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania będą miały ograniczone zastosowanie z uwagi na treść odpowiednio art. 17 ust 3 lit. e, art. 18 ust 1, art. 21 ust 1 RODO.
  5. Klientowi przysługuje również skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w razie nieprawidłowości przetwarzania.
  6. Dane osobowe klienta będą przetwarzane przez Administratora na czas przedawnienia wszelkich potencjalnych roszczeń ze strony klienta, nie dłużej jednak niż 5 lat. Dokumentacja skarbowa będzie przechowywana przez okres 5 lat.
  7. Odbiorcami danych osobowych klienta jest: Pracownia EEG i Biofeedback, ul. Organowa 11 H, 20-882 Lublin, mail: eegsk@eegsk.com
  8. Dane osobowe nie podlegają modyfikacji bez zgody właściciela.